Tuloverotuksen muutoksia 2015

Hallitus on esittänyt eduskunnalle ehdotuksen koskien eräitä verolakeja.

Ansiotulojen tuloveroasteikko

Hallituksen esityksen mukaisesti ansiotulojen verotusta kiristettäisiin laskemalla valtion tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräinen raja 100 000 eurosta 90 000 euroon. Kyseisen tuloluokan voimassaoloa jatkettaisiin vuoteen 2018 saakka.

Myös kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehtäisiin inflaatiotarkistus korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla.

Ehdotettu ansiotulojen valtion tuloveroasteikko vuodelle 2015

Verotettava ansiotulo, EUR Vero alarajan kohdalla, EUR Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 500 - 24 700 8,00 6,5
24 700 - 40 300 541,00 17,5
40 300 - 71 400 3 271,00 21,5
71 400 - 90 000 9 957,50 29,75
90 000 - 15 491,00 31,75

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korkovähennystä on tarkoitus alentaa siten, että asuntolainan korkokuluista enää 65 prosenttia olisi vähennyskelpoisia vuonna 2015.

Pääomatulovero

Ehdotuksen mukaan myös pääomatuloverotusta kiristettäisiin alentamalla ylemmän verokannan alarajaa 40 000 eurosta 30 000 euroon. Verokantojen osalta muutosta esitetään ylempään verokantaan, jota nostettaisiin 32 prosentista 33 prosenttiin. Pääomatulojen alempaan verokantaan ei tulisi muutoksia, vaan verokanta olisi edelleen 30 prosenttia.

Yhteisövero

Yhteisöverokantaan ei ehdotuksen mukaan tultaisi tekemään muutoksia, vaan verokanta tulisi olemaan tulevana vuonna vuoden 2014 tapaan 20 prosenttia.

Edustusmenojen vähennyskelpoisuus

Edustusmenojen osittainen vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa palautettaisiin. Ennen vuotta 2014 tuloverotuksessa oli mahdollista vähentää 50 prosenttia edustusmenoista, mutta vuonna 2014 edustusmenot olivat kokonaisuudessaan vähennyskelvottomia. Hallitus on esittänyt, että vuoden 2015 alusta lähtien edustusmenoista 50 prosenttia olisi jälleen vähennettävissä tuloverotuksessa.

Arvonlisäverotuksen osalta edustusmenot olisivat edelleen täysin vähennyskelvottomia.

Elokuvatuottajalle myönnetty tuotantotuki

Hallitus on ehdottanut elokuvatuottajien tuotantotuen verovapautta poistettavaksi. Tämän seurauksena valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuotantotuki olisi jatkossa muihin elinkeinotoiminnan tuloihin rinnastettavissa, jolloin tuki olisi kokonaisuudessaan veronalaista tuloa.